Calendar


< May 2018 >
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
  1PuppyPuppyTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Puppy Class
BronzeBronzeTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Bronze Class
BronzeBronzeTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Bronze Class
SilverSilverTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Silver Class
GoldGoldTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Gold Class
2GoldGoldTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Gold Class
GoldGoldTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Gold Class
PuppyPuppyTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Puppy Class
BronzeBronzeTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Bronze Class
3PuppyPuppyTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Puppy Class
BronzeBronzeTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Bronze Class
AdvancedAdvancedTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Advanced Class
AgilityAgilityTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Agility for fun
4 5Puppy PlayPuppy PlayTime: 11:00 am - 12:00 pm
Puppy Play Session
BronzeBronzeTime: 1:15 pm - 2:00 pm
Bronze Class
GoldGoldTime: 2:15 pm - 3:00 pm
Gold Class
6FlyballFlyballTime: 11:00 am - 12:00 pm
Flyball for Fun
TrieballTrieballTime: 11:00 am - 12:00 pm
Trieball for Beginners
7PuppyPuppyTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Puppy Class
BronzeBronzeTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Bronze Class
BronzeBronzeTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Bronze Class
PuppyPuppyTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Puppy Class
SilverSilverTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Silver Class
8PuppyPuppyTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Puppy Class
BronzeBronzeTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Bronze Class
BronzeBronzeTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Bronze Class
SilverSilverTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Silver Class
GoldGoldTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Gold Class
9GoldGoldTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Gold Class
GoldGoldTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Gold Class
PuppyPuppyTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Puppy Class
BronzeBronzeTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Bronze Class
10PuppyPuppyTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Puppy Class
BronzeBronzeTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Bronze Class
AdvancedAdvancedTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Advanced Class
AgilityAgilityTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Agility for fun
11 12Puppy PlayPuppy PlayTime: 11:00 am - 12:00 pm
Puppy Play Session
BronzeBronzeTime: 1:15 pm - 2:00 pm
Bronze Class
GoldGoldTime: 2:15 pm - 3:00 pm
Gold Class
13FlyballFlyballTime: 11:00 am - 12:00 pm
Flyball for Fun
TrieballTrieballTime: 11:00 am - 12:00 pm
Trieball for Beginners
14PuppyPuppyTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Puppy Class
BronzeBronzeTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Bronze Class
BronzeBronzeTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Bronze Class
PuppyPuppyTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Puppy Class
SilverSilverTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Silver Class
15PuppyPuppyTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Puppy Class
BronzeBronzeTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Bronze Class
BronzeBronzeTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Bronze Class
SilverSilverTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Silver Class
GoldGoldTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Gold Class
16GoldGoldTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Gold Class
GoldGoldTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Gold Class
PuppyPuppyTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Puppy Class
BronzeBronzeTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Bronze Class
17PuppyPuppyTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Puppy Class
BronzeBronzeTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Bronze Class
AdvancedAdvancedTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Advanced Class
AgilityAgilityTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Agility for fun
18 19Puppy PlayPuppy PlayTime: 11:00 am - 12:00 pm
Puppy Play Session
BronzeBronzeTime: 1:15 pm - 2:00 pm
Bronze Class
GoldGoldTime: 2:15 pm - 3:00 pm
Gold Class
20FlyballFlyballTime: 11:00 am - 12:00 pm
Flyball for Fun
TrieballTrieballTime: 11:00 am - 12:00 pm
Trieball for Beginners
21PuppyPuppyTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Puppy Class
BronzeBronzeTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Bronze Class
BronzeBronzeTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Bronze Class
PuppyPuppyTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Puppy Class
SilverSilverTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Silver Class
22PuppyPuppyTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Puppy Class
BronzeBronzeTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Bronze Class
BronzeBronzeTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Bronze Class
SilverSilverTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Silver Class
GoldGoldTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Gold Class
23GoldGoldTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Gold Class
GoldGoldTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Gold Class
PuppyPuppyTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Puppy Class
BronzeBronzeTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Bronze Class
24PuppyPuppyTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Puppy Class
BronzeBronzeTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Bronze Class
AdvancedAdvancedTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Advanced Class
AgilityAgilityTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Agility for fun
25 26Puppy PlayPuppy PlayTime: 11:00 am - 12:00 pm
Puppy Play Session
BronzeBronzeTime: 1:15 pm - 2:00 pm
Bronze Class
GoldGoldTime: 2:15 pm - 3:00 pm
Gold Class
27FlyballFlyballTime: 11:00 am - 12:00 pm
Flyball for Fun
TrieballTrieballTime: 11:00 am - 12:00 pm
Trieball for Beginners
28PuppyPuppyTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Puppy Class
BronzeBronzeTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Bronze Class
BronzeBronzeTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Bronze Class
PuppyPuppyTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Puppy Class
SilverSilverTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Silver Class
29PuppyPuppyTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Puppy Class
BronzeBronzeTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Bronze Class
BronzeBronzeTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Bronze Class
SilverSilverTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Silver Class
GoldGoldTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Gold Class
30GoldGoldTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Gold Class
GoldGoldTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Gold Class
PuppyPuppyTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Puppy Class
BronzeBronzeTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Bronze Class
31PuppyPuppyTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Puppy Class
BronzeBronzeTime: 5:45 pm - 6:30 pm
Bronze Class
AdvancedAdvancedTime: 6:45 pm - 7:30 pm
Advanced Class
AgilityAgilityTime: 7:45 pm - 8:30 pm
Agility for fun
     
Category Key
 General
 Bronze
 Silver
 Gold